ISL754-KL
Фискален принтер за вграждане,  с пълно наименование CUSTOM TG1260F ISL754-KL е разработен на база POS принтер TG1260F на Custom SPA.
ФПр.  е предназначен за употреба в автомати на самообслужване по смисъла на Наредба № Н-18  на МФ от 13.12.2006  изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012.
Той  отговаря  напълно на техническите и функционални изисквания от  Наредбата и Приложенията към нея.
Предназначен е за интензивни операции, има голям диаметър на хартията и може автоматично
да отрязва бона. Захранва се от мрежата, притежава GPRS и КЛЕН.