ISL753-KL
Фискален принтер за вграждане, с пълно наименование CUSTOM TL60F ISL753-KL е разработен на база POS принтер TL60F на Custom SPA.
ФПр.  е предназначен за употреба в автомати на самообслужване по смисъла на Наредба
№ Н-18  на МФ от 13.12.2006  изм.и доп., бр. 54 от 17.07.2012.
Той  отговаря  напълно на техническите и функционални изисквания от  Наредбата и
Приложенията към нея.
Предназначен е за интензивни операции, има голям диаметър на хартията и може автоматично
да отрязва бона.
Захранва се от мрежата, притежава GPRS и КЛЕН.